30. 03. 2020

Zrušení ozdravných pobytů a vodáckého kurzu

Vzhledem k současné situaci se ruší ozdravné pobyty a vodácký kurz. Dle MŠMT ...více
10. 02. 2020

Bakaláři pro všechny žáky

Od 1. 2. 2020 plně využíváme systém Bakalářů pro veškerou agendu školy, a to i pro tří ...více
31. 08. 2019

Jmenování ředitelky školy

S platností k 1. 2. 2020 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová. ...více
31. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 se třídní s ...více
15. 05. 2020

Informace k organizaci výuky žáků 1. stupně včetně přípravné třídy

Na základě obdrženého manuálu MŠMT uvádíme o zpracování na podmínky naší školy.

Dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku bude umožněna od 25. 5. 2020 pouze formou trvalých školních skupin, které zahrnují organizované aktivity nepovinného charakteru. Nejedná se o standardní výuku, hlavní zůstává stále distanční výuka vedená třídním učitelem.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Doporučený maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Pokud se přihlásí více žáků než 15, budeme muset losováním skupinu rozdělit. Během dopoledne budou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajišťovat vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Dopolední provozní doba školy pro děti přípravné třídy a žáky 1. - 5. ročníku bude od 8.00 do 12.00 hodin (včetně oběda). Odpolední od 12 do 16 hodin.

Příchod ke škole, pohyb před školou a pobyt ve školní budově

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Shromáždění žáků se uskuteční POUZE ve skupinách a daném čase tak, jak budou následně společně ve třídách.

7:00 – 3. ročníky                    7:30 – 1. ročníky 8:00 – 5. ročníky

7:15 – 2. ročníky                    7:45 – 4. ročníky

Jména žáků ve skupinách upřesníme do středy 20. 5. 2020. Žák má povinnost daný čas vstupu do budovy dodržet!

Třídy z odloučeného pracoviště ve Školní ulici zůstanou zachovány.

Žáky před školou vyzvedne ve stanovený čas pověřený pedagogický pracovník. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Žák vstupuje do budovy školy s rouškou. (Žádáme rodiče, aby natrénovali s dětmi manipulaci s rouškou.)

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla v budově školy; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola minimalizuje kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 metru).

Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Ve třídě bude mít vyčleněné pracovní místo, ze kterého se může vzdálit pouze se svolením pedagoga. Desinfekce rukou po každé vyučovací hodině, WC a před jídlem je samozřejmostí.

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Vážíme si zdraví všech a nechceme ohrozit děti, jejich příbuzné a ani své zaměstnance. Většina z nich patří do „rizikové skupiny“ a vystavením jich potencionálnímu nakažení se může stát, že nebudeme mít koho před děti postavit, a to ani on-line.

Školní jídelna

Pro žáky školy bude zajištěn oběd bez polévky. Dvakrát v týdnu bude studená kuchyně (těstovinový salát apod.).

Školní družina

Ranní družina nebude poskytována. Žáci zůstávají po celou dobu pobytu ve škole ve své třídě.

Organizace odpolední výchovné a vzdělávací činnosti bude upřesněna třídními učiteli.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 - 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Žádáme rodiče, aby zvážili, zda je nutné děti do školy pouštět a vystavovat je i okolí nebezpečí případné nákazy. Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, které najdete zde: písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).


archív akcí školy

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4508
Ne
3821

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova