06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Občanské sdružení při ZŠ Vojnovičova, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 ...více
12. 02. 2018

NABÍDKA sportovních kurzů

LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s lyžařským výcvikem ...více
22. 01. 2018

Přijmeme učitele anglického jazyka

Do svých řad přijmeme učitele anglického jazyka na 6 hodin týdně v průběhu úterý - pát ...více
17. 01. 2018

Kdo je kdo?

Projektový den pro žáky 2. stupně s názvem Kdo je kdo se uskuteční ve středu 17.1. při ...více

Školní družina

Motto: učíme se tím, že věci děláme

Školní družina /dále ŠD/ při ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 zajišťuje provoz pro žáky od nultých do třetích tříd. Oddělení ŠD jsou umístěna v budově odloučeného pracoviště 1.stupně v ulici Školní 820/17A, v pavilonu tělocvičny, vedení školy a jídelny. Děti jsou rozděleny do sedmi oddělení, která mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený věku dětí a jejich schopnostem. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny (střídání klidných a fyzicky náročnějších činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností).

Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny, jehož součástí je Směrnice pro stanovení poplatků za ŠD. Každý týden se ve ŠD dětem nabízí různorodé aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti a umožňují jim poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Děti jsou vedené ke správnému chování a jednání s dospělými osobami nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme je kamarádskému chování v dětském kolektivu, větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování.

Provozní doba

pondělí – pátek 6:00 — 7:45
11:30 — 17:00

Denní rozvrh

(časy a zájmové činnosti do 14:00 se přizpůsobují rozvrhu jednotlivých ročníků)

6:00 — 7:45 příchody dětí do ŠD, zájmová činnost
11:45 — 14:00 hygiena, oběd, odpočinková činnost
14:00 — 15:00 vycházky a rekreační činnost
15:00 — 17:00 zájmové útvary a činnosti, odchody dětí

Odpočinkové činnosti

jsou klidné, pohybově i duševně nenáročné, zařazují se ráno po příchodu do ŠD a odpoledne po obědě. Patří sem relaxace na koberci, klidné hry - námětové, konstruktivní, stolní, komunitní, poslech četby, sledování pohádek, poslech písniček, prohlížení a četba z knih a dětských časopisů, rozhovory s žáky podle jejich potřeb.

Rekreační činnosti

mají formu pohybových aktivit vykonávaných co nejvíce na zdravém vzduchu. Patří sem pohybové hry na hřišti, na zahradě, v tělocvičně, hry v přírodě, orientační hry, vycházky spojené s brannou a přírodovědnou činností, hudebně pohybové hry, tělovýchovné chvilky v průběhu různých zaměstnání.

Zájmové činnosti

rozvíjejí všechny stránky osobnosti dětí, pomáhají uspokojovat, kultivovat a rozvíjet jejich rozmanité potřeby a zájmy. Ve ŠD se děti seznamují s obecně zaměřenými základními druhy zájmových činností. Tvořivá zájmová činnost u žáků rozvíjí estetické cítění a vztah k práci.

Výtvarné činnosti – různé techniky, výstavky, účast na výtvarných soutěžích.

Pracovní činnosti – výrobky z různých materiálů, výstavy, dárky pro rodiče, kamarády.

Hudebně pohybové činnosti – nácvik písní, tanečků, besídky pro rodiče, soutěže.

Literárně dramatická činnost – básničky, dramatizace pohádek, prvky dramatické výchovy.

Činnosti sebeobslužné - vedou děti k upevňování hygienických a kulturních návyků a činnosti veřejně prospěšné vedou děti k přiměřenému podílu na dobrovolné práci ve prospěch druhých, k tvorbě i ochraně životního prostředí. Žáci se podílejí na úpravě místností družiny a okolí školy, pomáhají menším a slabším.

 

Těšíte se na letošní lyžařský kurz?


Ne
724
Ano
741

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova