06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vojnovičova z. s., Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičov ...více
25. 06. 2018

Průzkum přepravních vztahů v Ústí nad Labem

Naše škola byla oslovena s požadavkem pomoci s vyplněním dotazníku. Děti přinesou domů ...více
15. 06. 2018

Příspěvek na ozdravný pobyt

Pojišťovna VZP nabízí příspěvek na ozdravný pobyt žáků - svých pojištěnců. Nutnos ...více
10. 05. 2018

Zápis - přijatí žáci

Seznam dětí přijatých do nového školního roku 2018/19 najdete zde. ...více

Vize a směřování školy

Pokud máte zájem, podívejte se na naší nedávno vytvořenou prezentaci kliknutím zde.

Naše škola naplňuje moto ŠVP „Škola pro život – škola pro každého“ na každém kroku.

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě. Výchova a vzdělání u nás jim zajistí rozvoj samostatného myšlení, naučí je samostatně získávat informace, kriticky je posuzovat, třídit a pracovat s nimi. Výuka probíhá nenásilnou formou nejen klasicky, ale i při projektové výuce. Celoškolní akce probíhají nejen s učiteli, ale i s rodiči a staly se pro většinu z nás tradicí.

V oblasti komunikační výchovy rozvíjí dovednosti žáků hlavně v oblasti mediální a dramatické výchovy. 

Žáci mohou pracovat v nepovinných a na 2. stupni také ve volitelných předmětech dramatická a mediální výchova. Spoluvytvářejí školní časopis, sami připravují ranní rozhlasové vysílání, účastní se rétorických či recitačních soutěží a ve školním kinosále organizují divadelní vystoupení. Rozvoj komunikačních dovedností chápeme jako jeden z prioritních úkolů vzdělávání 21. století.

Podporujeme výuku cizích jazyků od 1. ročníku.

Naše výuka angličtiny probíhá nenásilnou formou od 1. třídy. Díky spolupráci s jazykovou školou LLS jsme schopni zajistit výuku cizího jazyka za finanční spoluúčasti rodičů na nejvyšší možné úrovni přímo na škole nad rámec standartní výuky.

Podporuje vztah k ekologii.

Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k přírodě, vnímají interakci člověka a přírody, učí se ochraňovat přírodní prostředí, díky řadě projektů s environmentální tematikou. Díky pěkné poloze a rozlehlosti areálu mají možnost oblast environmentální výchovy rozvíjet přímo ve škole.

V oblasti informačních a  komunikačních  technologií  rozvíjíme dovednosti všech žáků.

Ti se naučí využívat výpočetní, komunikační i audiotechniku nejen v běžném životě i v dalších předmětech. K tomu slouží nově vybavené počítačové učebny, interaktivní tabule a nová audio a video technika.

Splňujeme hlavní podstatu Komunitní školy.

Organizujeme akce ve spolupráci s rodiči, místními občanskými sdruženími. Prostory školy a jejího okolí otvíráme životu místních komunit i mimo provoz školy.

Podporujeme fungující školní klub otevřený mnoha mimoškolním aktivitám.

Nabízíme velké množství zájmových kroužků pro všechny žáky s různým zaměřením, v nichž žáci smysluplně tráví svůj volný čas. Školní klub umožňuje všem přihlášeným využívat prostory školy po skončení výuky, zájemci si zde mohou doplnit zameškané učivo s pomocí asistentů a užít si spoustu zábavy.

Vytváříme dobré podmínky pro fungující školní parlament.

Žáci jsou vedeni k vyjadřování svých názorů a námětů na půdě školy, která vysílá své zástupce nejen do městského, ale i krajského a národního parlamentu dětí a mládeže. Budují tak základ aktivní občanské společnosti a vědomí participace. Žáci se sami zapojují do života školy, organizují kulturní či sportovní akce a sami si vytváří tvář své školy.

Těšíte se na velké přestávky venku?


Ne
2509
Ano
2735

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova