06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Občanské sdružení při ZŠ Vojnovičova, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 ...více
20. 11. 2017

Třídní schůzky a volby do ŠR

Informace o volbách do školské rady: Vyhlášení voleb do Školské rady Zá ...více
13. 11. 2017

Schůzka zástupců tříd

Schůzka zástupců tříd se uskuteční 13.11. v 17.30. Zástupci tříd zde načerpají informa ...více

Vyhlášení voleb do školské rady

Jelikož končí volební období stávající školské rady k 31. 12. 2017, je nutno vyhlásit voby nové:

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období 2018 – 2020

Ředitel  Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady

a vyzývá k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Složení školské rady - Školská rada má 6 členů:

·         2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci,

·         2 členy pedagogičtí pracovníci

·         2 členy jmenuje zřizovatel.

 

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Volba z řad zákonných zástupců se bude konat u příležitosti třídních schůzek v listopadu 2017, návrhy kandidátů z řad rodičů a zákonných zástupců lze předat členům volební komise osobně či elektronicky do konce října 2017.

Volba z řad pedagogických pracovníků se koná v listopadu 2017.

Školská rada Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5

Podle zákona č.561/2005 Sb., §167 byla na škole založena dne 19. 01. 2006 školská rada. V roce 2014 proběhly volby do nové školské rady. Funkční období nově zvolené šestičlenné školské rady je na období let 2015 – 2017.

Úkoly Školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách a navrhuje jejich změny
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Volba zástupců do školské rady z řad rodičů proběhla dne 10. 11. 2014 od 16. 30 do 18.00 v prostorách školy. Členy školské rady z řad rodičů se stali

Ing. Tereza Nováková a pan Luboš Mareček.

Volba do školské rady ze zástupců pedagogických pracovníků školy se konala dne 10. 11. 2015 ve 14 hodin. Od 1. 10. 2016 za odcházející Mgr. Lenku Krejčovou nastoupil Mgr. Jiří Vosyka, který se umístil ve volbách na třetím místě. Členy rady za pedagogické pracovníky tedy jsou

Mgr. Lucie Marková a Mgr. Jiří Vosyka.

Do školské rady byli jmenováni Radou města i zástupci za zřizovatele

Mgr. David Daduč a Ing. Jiří Mach.

Na 23. února 2015 byla svolána ustavující schůze nové školské rady a předsedou byl zvolen pan Luboš Mareček. Další schůzka se konala 31. 8. 2015 z důvodu projednání úprav řádů školy a novelizací ŠVP.

Veškeré zápisy ze schůzek školské rady a ostatní dokumenty o její činnosti najdete zde.

 

Školská rada se ve školním roce 2016/2017 sešla dvakrát. 

Základní informace o činnosti školské rady ve školním roce 2016/2017:

Datum jednání ŠR ve sledovaném období: 31. 8. 2016, 13. 12. 2016

 

Obsah jednání – hlavní body:

- Schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

- Seznámení se změnami ve Školním řádu a s úpravami v ŠVP v souladu se změnou ve Školském zákoně k 1. 9. 2016, informace ke změnám od 1. 9. 2016 (inkluze, společné vzdělávání) + Schválení školního řádu pro školní rok 2016/2017

- Informace ŘŠ o naplněnosti školy – žádost o navýšení počtu žáků školní družiny a výdejny, problém se stavováním zaměstnanců jako cizích strávníků – žádost o navýšení rozpočtu školy o náklady na dovoz obědů

- Informace o personálních změnách – navýšený počet AP, dále pedagogičtí pracovníci

- Informace o dalším vzdělávání pedagogů – práce s hendikepovanými žáky, jazykové kurzy, dále informace o zřízení projektového týmu a zapojení školy v projektech

- Informace ŘŠ o rozpočtu školy a způsobu financovaní školy zřizovatelem

- Seznámení s plánovanými akcemi na školní rok 2016/2017

- Další spolupráce se Spolkem rodičů a přátel ZŠ Vojnovičova při akcích školy apod.

- Zhodnocení uplynulého školního roku – 50. výročí založení školy

- Zřizovatel (rada města) neschválil prostředky na zateplení školy, výměnu oken a opravu střechy. Havarijní stav hlavní budovy stále přetrvává, především oken, tělocvična – špatný stav navíc nedostačuje – jako řešení nafukovací víceúčelová hala

- Informace ŘŠ o instalaci nových prvků na hřiště jako tělocvična v přírodě – částečně z finančního přispění Sp. Vojnovičova, dětské hřiště, trampolíny

- Informace ŘŠ o fungování nové recepce a změně hlavního vstupu, zvýšení bezpečností dětí a žáků ve škole – zákaz vstupu rodičů bez předchozí dohody s pedagogem

- Informace ŘŠ o zápisu do prvních tříd dle spádovosti – termín v dubnu, určené ulice, dle jednání zřizovatele

Těšíte se na letošní lyžařský kurz?


Ne
326
Ano
314

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova