bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Družina > Povozní doba, činnosti

Povozní doba, činnosti

Školní družina

Motto: učíme se tím, že věci děláme

Školní družina /dále ŠD/ při ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 zajišťuje provoz pro žáky od nultých do třetích tříd, popřípadě čtvrtých tříd. Oddělení ŠD jsou umístěna v budově odloučeného pracoviště 1.stupně v ulici Školní 820/17A, v pavilonu tělocvičny, vedení školy a jídelny. Děti jsou rozděleny do sedmi oddělení, která mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený věku dětí a jejich schopnostem. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny (střídání klidných a fyzicky náročnějších činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností).

Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny, jehož součástí je Směrnice pro stanovení poplatků za ŠD. Každý týden se ve ŠD dětem nabízí různorodé aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti a umožňují jim poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Děti jsou vedené ke správnému chování a jednání s dospělými osobami nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme je kamarádskému chování v dětském kolektivu, větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování.

Základní informace zde

Odpočinkové činnosti

jsou klidné, pohybově i duševně nenáročné, zařazují se ráno po příchodu do ŠD a odpoledne po obědě. Patří sem relaxace na koberci, klidné hry - námětové, konstruktivní, stolní, komunitní, poslech četby, sledování pohádek, poslech písniček, prohlížení a četba z knih a dětských časopisů, rozhovory s žáky podle jejich potřeb.

Rekreační činnosti

mají formu pohybových aktivit vykonávaných co nejvíce na zdravém vzduchu. Patří sem pohybové hry na hřišti, na zahradě, v tělocvičně, hry v přírodě, orientační hry, vycházky spojené s brannou a přírodovědnou činností, hudebně pohybové hry, tělovýchovné chvilky v průběhu různých zaměstnání.

Zájmové činnosti

rozvíjejí všechny stránky osobnosti dětí, pomáhají uspokojovat, kultivovat a rozvíjet jejich rozmanité potřeby a zájmy. Ve ŠD se děti seznamují s obecně zaměřenými základními druhy zájmových činností. Tvořivá zájmová činnost u žáků rozvíjí estetické cítění a vztah k práci.

Výtvarné činnosti  různé techniky, výstavky, účast na výtvarných soutěžích.

Pracovní činnosti  výrobky z různých materiálů, výstavy, dárky pro rodiče, kamarády.

Hudebně pohybové činnosti  nácvik písní, tanečků, besídky pro rodiče, soutěže.

Literárně dramatická činnost  básničky, dramatizace pohádek, prvky dramatické výchovy.

Činnosti sebeobslužné - vedou děti k upevňování hygienických a kulturních návyků a činnosti veřejně prospěšné vedou děti k přiměřenému podílu na dobrovolné práci ve prospěch druhých, k tvorbě i ochraně životního prostředí. Žáci se podílejí na úpravě místností družiny a okolí školy, pomáhají menším a slabším.