bakaláři office 365 kontakty družina jídelna pro slabozraké
Družina > Školní klub > Obecné informace

Obecné informace

Umístění

Školní klubovna se nachází v pavilonu tělocvičny, vchod z Vojnovičovy ulice.

Popis zařízení

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, poskytující dětem naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na různé oblasti, navazující na školní činnost. Činnosti jsou vykonávány ve dnech školního vyučování, někdy i o víkendech. Má k dispozici klubovnu v pavilonu tělocvičny. Pro svoji činnost může využívat i další prostory školy, jako je např. tělocvična, žákovská knihovna, kinosál, učebna IT, hřiště.

Přihlášení a odhlášení

Před přijetím účastníka do ŠK vyplní zákonný zástupce Zápisní lístek.

Podrobné informace o podmínkách přijetí do ŠK nebo do ZÚ (zájmových útvarů) naleznete ve Vnitřním řádu ŠK.

Pokud účastník již nechce navštěvovat ŠK, nebo ZÚ, je zákonný zástupce povinen dodat písemnou odhlášku vychovatelce ŠK, či vedoucí/mu ZÚ. Pokud tak neučiní, účastník není odhlášen a úplata za ŠK/ZÚ bude požadována v plné výši.

ZÁPISNÍ LÍSTKY do ŠKOLNÍHO KLUBU jsou k dispozici v recepci školy a v klubovně.

PŘIHLÁŠKY do ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ budou k dispoziciu vedoucích ZÚ (popř. po dohodě s vedoucím ZÚ i v recepci školy).

ODHLÁŠKY ze ŠKOLNÍHO KLUBU a ze ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ jsou k dispozici v recepci školy a v klubovně.

Náplň práce školního klubu

Hlavní náplní klubu je kvalitní využití volného času dětí. Další náplň tvoří vedení dětí k poznávání sebe sama, k umění komunikace s druhými a tím k utváření pozitivních mezilidských vztahů, k poznávání a udržování zdravého životního stylu, a také podněcuje spolupráci s rodiči při organizování akcí.

Činnost ŠK se řídí vnitřním řádem školního klubu. Akce mimo pravidelný program jsou oznamovány písemně nebo na webových stránkách školy.

Personální obsazení

Odpolední výchovně-vzdělávací činnost v klubovně zajišťuje vychovatelkadohled pak asistenti pedagoga (dle týdenního rozvrhu).

Činnosti v zájmových útvarech zajišťují jednotliví vedoucí - učitelé kmenové školy, případně externí pracovníci (viz. rozpis zájmových útvarů). 

Struktura školního klubu

  • Klubovna  četba časopisů, knih, kvizy, hry, tvořivá a výtvarná činnost, komunikativní kruh, příprava na vyučování
  • Zájmové kroužky  sportovní, výtvarné, jazykové, vědecko-naučné, dramatické, hudební
  • Další činnosti  spolupráce s partnery školy, organizace a účast na školních akcích, pořádání besed, přednášek, výletů, táborů

Činnosti školního klubu

  • Odpočinkové klidové činnosti  četba, společenské hry, besedy, promítání, poslech hudby
  • Aktivní činnosti  vědomostní kvizy, soutěže, tvořivá a výtvarná činnost, pobyt venku, zájmové kroužky ...
  • Příprava na vyučování  domácí úkoly, referáty i na PC, doučování
  • Příležitostné akce  výlety, tábory, exkurze, organizace a účast na školních akcích

Další informace v Informační příručce zde.